Bookmark and Share    

Webshop og betingelser

WEBSHOPPEN:

Vi anbefaler, at du læser vore lejebetingelser først.

For at gå til webshoppen, klik her

 

  

Leje og leveringsbetingelser -Betaling: ved bestilling betales 25 % af det fulde leje beløb i depositum. Restbeløbet betales Senest 3 bankdage før levering ved bankoverførsel. Ved annullering af reservationen indtil 30 dage før lejemålets ikrafttræden refunderes 50 % af depositum. Ved annullering mindre end 30 dage før lejemålets ikrafttræden bliver depositum ikke refunderet. Ved annullering mindre end 7 dage før lejemålets ikraftræden har udlejer krav på fulde beløb, medmindre det lykkedes at udleje det afbestilte materiel til anden side. Udlejer forbeholdet sig ret til at aflyse en udlejning i tilfælde af strejke, orkan, krig, brand, ulykkestilfælde eller anden force majeure som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet. Levering af materiellet udsættes uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer.

Ansvar: Hvis lejer ikke inden 12 timer efter levering og inden ibrugtagen af det lejede materiel rapporterer fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri tilstand, hvorved lejer har ansvar som efterfølgende beskrevet. udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejer. Lejer er ansvarlig for at det lejede er forsikret mod tyveri og hærværk i hele lejeperioden.

Teltleje: Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal. Inden opsætning af telt påhviler det lejer, evt i samråd med udlejer, at kontrollere at teltet kan være på arealet. Teltpladsen skal være jævn og ryddet for affald, glasskår, hundeekskrementer og lignende. Jordbunden skal være af en beskaffenhed så teltpløkker ikke kan gå løs. Lejeperioden udgør minimum 3 dage, såfremt andet ikke er aftalt. Udover dette tidsrum pålægges der ekstra tillæg pr. Påbegyndt dag. Såfremt opstilling af det lejede materiale kræver specielle tilladelser fra offentlige instanser, påhviler det lejer at fremskaffe sådanne tilladelser. Udlejer kan dog være behjælpelig. Det påhviler lejer at sørge for teltet er forsvarlig lukket efter brug. Vinduer i teltet placeres efter ønske. Der må ikke påsættes tape eller lignende på teltdugen. Hvis dette konstateres vil fjernelse og rengøring ske for lejers regning til udlejers gældende timepris. I den udstrækning fjernelse og rengøring ikke kan udbedre skaden, vil lejer blive påkrævet erstatning til materialets nypris. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller tæt op af teltet. Opstilling/ nedtagning må kun foretages når personale fra udlejer er tilstede eller efter aftale. Teltet skal være ryddet ved afhentning. Lejer sørger selv for opsætning/ nedtagning af borde, stole mm.

Borde, stole, funfood maskiner mm må ikke udsættes for fugt og der må ikke benyttes klister eller lignende på de leverede effekter. Hvis dette konstateres vil fjernelse og rengøring ske for lejers regning til udlejers gældende timepris. I den udstrækning fjernelse og rengøring ikke kan udbedre skaden, vil lejer blive påkrævet erstatning til materialets nypris. Fadølsanlæg samt spildbakke rengøres efter brug. Slushice og softice maskiner skylles igennem med varmt vand og aftørres udenpå. Borde og stole aftørres efter brug. Service skylles af og rengøres af udlejer.

Levering: Vi leverer efter aftale de bestilte effekter til hoveddør/ gadeplan dog max 10 m fra bilen. Der påregnes 15 min til af og pålæsning, dog ikke telt. Ud over dette tidsrum påregnes timebetaling pr. Påbegyndt time.

Erstatning: Udlejer er ikke erstatningspligtig hvis kørsel med køretøjer giver ødelagte fliser eller andre skader der kan opstå i forbindelse med levering og afhentning. Manglende eller beskadigede effekter erstattes af lejer til gældende dagspris.


Den Gode Fest ApS  | Tlf.: 29726863 | kontakt@dengodefest.dk